STATUT STOWARZYSZENIA


STATUT STOWARZYSZENIA KLUB STRZELECTWA SPORTOWEGO IMIENIA ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH
ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Stowarzyszenie Klub Strzelectwa Sportowego imienia Żołnierzy Wyklętych” i zwane jest w dalszej części Statutu „Stowarzyszeniem”.
2. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. „Prawo o stowarzyszeniach” (Dz. U. z 2015 r., poz. 1393).
3. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieoznaczony.

§ 2
1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ono prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Skierniewice.

§ 3
1. Stowarzyszenie może używać pieczęci z nazwą i adresem Stowarzyszenia, może także używać znaku graficznego.
2. Stowarzyszenie może ustanawiać certyfikaty (dyplomy), odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Stowarzyszenia.
3. Stowarzyszenie może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 4
1. Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej jej członków.
2. Stowarzyszenie dla celów realizacji swoich zadań statutowych może zatrudniać pracowników lub zlecać zadania innym podmiotom.
3. Na zasadach określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązujących Stowarzyszenie może prowadzić własną działalność gospodarczą i przedsięwzięcia zarobkowe służące pozyskiwaniu środków na realizację celów statutowych.

§ 5
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych profilu działania.

ROZDZIAŁ II CELE I ZASADY DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA

§ 6 Celem Stowarzyszenia jest:
a) podtrzymywanie tradycji narodowej oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
b) kształtowanie postaw patriotycznych;
c) podejmowanie działań we współpracy z władzami samorządowymi w celu zapobiegania przestępczości i patologiom społecznym wśród młodzieży;
d) działanie na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa publicznego;
e) działanie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych;
f) promowanie szczególnie uzdolnionych młodych sportowców;
g) sprawowanie opieki nad młodymi sportowcami;

h) organizację imprez i rozgrywek sportowych;
i) współdziałanie w rozbudowie i utrzymaniu urządzeń i sprzętu sportowego;
j) prowadzenie szkoleń i treningów w zakresie strzelectwa sportowego, historycznego oraz dynamicznego;
k) rozwój i upowszechnianie dyscyplin sportu z dziedziny strzelectwa;
l) podnoszenie poziomu wykształcenia praktyczno-teoretycznego z dziedziny strzelectwa;
m) wychowanie młodzieży w duchu patriotycznym;
n) przekazywanie wiedzy historycznej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej;
o) uczenie szacunku dla tradycji niepodległościowej;
p) działalność na rzecz kombatantów, osób represjonowanych i inwalidów wojennych;
q) integracja środowiska strzeleckiego;
r) tworzenie warunków do zaspokajania zainteresowań członków w szczególności w zakresie kształcenia ogólnego i specjalistycznego;
s) prowadzenie, promowanie i organizowane działań o charakterze kolekcjonerskim;
t) zrzeszanie osób o zainteresowaniach kolekcjonerskich, w szczególności związanych z historią rozwoju wojskowej myśli technicznej;
u) wspieranie członków Stowarzyszenia w zakresie kolekcjonowania broni, pamiątek historycznych i pogłębiania wiedzy historycznej;
v) pomoc kolekcjonerom broni i militariów w pozyskiwaniu nowych eksponatów oraz ich opracowywaniu, przechowywaniu i konserwowaniu;
w) reprezentowanie lokalnych środowisk miłośników historii i tradycji formacji wojskowych na sympozjach, konferencjach i spotkaniach rekonstrukcyjnych na arenie krajowej i międzynarodowej;
x) opieka nad zabytkami architektury militarnej, posiadającymi wartość historyczną lub naukową;
y) współpraca z organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami i podmiotami, kierowanie do nich postulatów.

§ 7 Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a) organizowanie szkoleń, konkursów, konferencji;
b) organizację imprez sportowych i kulturalnych, popularyzację aktywnego stylu życia;
c) organizacja i prowadzenie klubów sportowych;
d) stworzenie warunków do masowego uprawiania różnych dyscyplin sportowych;
e) organizowanie spotkań kolekcjonerów broni militarnej, pokazów i wymianę doświadczeń pomiędzy kolekcjonerami;
f) stworzenie odpowiednich i bezpiecznych warunków do uprawiania strzelectwa;
g) budowa i prowadzenie strzelnic oraz zapewnienie odpowiednich urządzeń, sprzętów i materiałów szkoleniowych;
h) zapewnienie opieki prawnej i doradztwa w sprawach związanych z ubieganiem się i posiadaniem pozwoleń na broń oraz kolekcjonowaniem broni;
i) kultywowanie i popularyzacja tradycji narodowej oraz sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej;
j) organizowanie szkoleń, kursów oraz instruktarzy z zakresu bezpiecznego posługiwania się bronią;
k) kształcenie kadry instruktorskiej;
l) organizowanie oraz współorganizowanie okolicznościowych imprez masowych;
m) współdziałanie w zakresie ochrony zabytków, pielęgnowania patriotyzmu oraz miejsc pamięci narodowej z właściwymi urzędami, instytucjami, organizacjami rządowymi i pozarządowymi oraz jednostkami samorządu terytorialnego;
n) świadczenie usług na rzecz Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej w dziedzinach obustronnie uzgodnionych;
o) organizowanie kampanii społecznych;
p) organizowanie kampanii medialnych;
q) prowadzenie innych działań sprzyjających realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ III CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

§ 8
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być wyłącznie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
3. Osoby prawne działają w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego przedstawiciela.

§ 9
Członkowie Stowarzyszenia mogą mieć status:
1. członków zwyczajnych;
2. członków wspierających;
3. członków honorowych.

§ 10
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która: a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
b) akceptuje cele statutowe Stowarzyszenia;
c) uiści opłatę wpisową;
d) przedstawi pisemne opinie dwóch członków Stowarzyszenia rekomendujące przyjęcie jej do Stowarzyszenia;
e) złożyła pisemnie deklarację członkowską na wzorze przedstawionym przez Stowarzyszenie;
f) uzyska pisemną akceptację Zarządu.

§ 11
Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna, która:
a) udziela regularnie pomocy finansowej, rzeczowej lub merytorycznej w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia;
b) złożyła pisemnie deklarację członkowską na wzorze przedstawionym przez Stowarzyszenie;
c) złoży oświadczenie o zakresie deklarowanej pomocy na rzecz Stowarzyszenia;
d) uzyska pisemną akceptację Zarządu.

§ 12
1. Decyzję o przyjęciu w poczet członków zwyczajnych lub wspierających Stowarzyszenia podejmuje Prezes Zarządu.
2. Prezes Zarządu podejmuje decyzję o której mowa w ust.1 w terminie dwóch miesięcy od złożenia przez kandydata na członka Stowarzyszenia deklaracji członkowskiej.
3. Od decyzji odmownej Prezesa Zarządu kandydatowi na członka Stowarzyszenia przysługuje prawo odwołania do Zarządu Stowarzyszenia.
4. Odwołanie należy wnieść w terminie 1 miesiąca od otrzymania pisemnej informacji o decyzji Prezesa Zarządu.
5. Zarząd podejmuje decyzję w sprawie o której mowa w ust. 3 w formie uchwały. Uchwała Zarządu jest ostateczna.

§ 13
1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która swoim działaniem wniosła szczególne zasługi dla Stowarzyszenia;
2. Członkostwo honorowe przyznawane jest przez Zarząd.


3. Nadanie członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia godności członka honorowego, nie powoduje utraty przez niego praw i obowiązków członka zwyczajnego.

ROZDZIAŁ IV
PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA.

§ 14 Członkowie zwyczajni mają prawo:
a) uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia z głosem stanowiącym;
b) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do organów Stowarzyszenia;
c) korzystania z majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia;
d) udziału w zebraniach, wykładach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie;
e) zgłaszania zapytań, wniosków i postulatów co do działalności Stowarzyszenia.

§ 15 Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a) przestrzegania Statutu;
b) stosowania się do uchwał władz Stowarzyszenia;
c) brania czynnego udziału w działalności Stowarzyszenia;
d) regularnego płacenia składek członkowskich z zastrzeżeniem § 53 ust.1 niniejszego Statutu;
e) aktywnego uczestnictwa w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia;
f) dbania o dobre imię Stowarzyszenia.

§ 16
Członkowie wspierający i honorowi mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu wyłącznie z głosem doradczym, za wyjątkiem sytuacji o których mowa w § 13 ust. 3.

§17 Członkowie wspierający i honorowi mają prawo:
a) korzystania z majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia;
b) udziału w zebraniach, wykładach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie;
c) zgłaszania zapytań, wniosków i postulatów co do działalności Stowarzyszenia.

§ 18 Członkowie wspierający mają obowiązek:
a) regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń;
b) przestrzegania Statutu;
c) stosowania się do uchwał władz Stowarzyszenia;

§ 19
Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.

ROZDZIAŁ V USTANIE CZŁONKOSTWA W STOWARZYSZENIU

§ 20 Ustanie Członkostwa w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a) pisemnej rezygnacji z członkostwa;
b) śmierci członka będącego osobą fizyczną, utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych albo utraty praw publicznych;
c) likwidacji członka będącego osobą prawną;

§ 21 Wykluczenie członka następuje w przypadku:
a) umyślnego i rażącego naruszenia postanowień Statutu oraz nieprzestrzeganie uchwał władz Stowarzyszenia;
b) nieusprawiedliwionego zalegania w opłacaniu składek członkowskich przez okres przekraczający jeden rok;
c) działania na szkodę Stowarzyszenia;
d) skazania prawomocnym wyrokiem Sądu za przestępstwo umyślne.

§ 22
1. Ustanie Członkostwa w Stowarzyszeniu stwierdza Zarząd w formie uchwały.
2. O wykluczeniu decyduje Zarząd w formie uchwały. Przed podjęciem uchwały Zarząd umożliwia członkowi złożenie wyjaśnień na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu.
3. Od uchwał Zarządu wskazanych w ust. 1 i 2 przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 1 miesiąca od pisemnego powiadomienia o treści uchwały. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

ROZDZIAŁ VI WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 23 Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków;
b) Zarząd;
c) Komisja Rewizyjna.

§ 24
1. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybierani są na 8-letnią kadencję.
2. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej pełnią swoje funkcje do czasu ukonstytuowania się nowo wybranych władz Stowarzyszenia.
3. Wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie Członków spośród Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów.
4. Ukonstytuowanie nowo wybranych władz następuje nie później niż w ciągu miesiąca od dnia wyboru.
5. Walne Zebranie Członków dokonuje odwołania Członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w głosowaniu tajnym większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia uprawnionych od głosowania.
6. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji władzom tym przysługuje prawo kooptacji.

§ 25
W umowach i sporach pomiędzy Stowarzyszeniem, a członkami Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, Stowarzyszenie reprezentuje pełnomocnik powołany przez Walne Zebranie Członków.

ROZDZIAŁ VII WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

§ 26
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
3. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział członkowie Zarządu.
4. Walnemu Zebraniu Członków przewodniczy Prezes Zarządu lub upoważniony przez niego członek Zarządu.

§ 27
1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia przynajmniej raz w roku kalendarzowym, nie później niż w ciągu 6 pierwszych miesięcy danego roku.
2. Zarząd zawiadamia członków o terminie i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania Członków przynajmniej na miesiąc przed jego terminem.

§ 28
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane na podstawie uchwały Zarządu, którą podejmuje on z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej, albo na pisemny wniosek 1/3 liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
2. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków winien być uzasadniony i zawierać propozycję obrad.
3. Zarząd zobowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w terminie 2 miesięcy od chwili złożenia wniosku.

§ 29
Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków należy:
a) uchwalanie programów organizacyjnych i finansowej działalności Stowarzyszenia;
b) uchwalenie regulaminów działania Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej;
c) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia;
d) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Stowarzyszenia z działalności minionej kadencji;
e) wybór Zarządu Stowarzyszenia;
f) wybór członków Komisji Rewizyjnej;
g) uchwalenie Statutu Stowarzyszenia lub jego zmiany;
h) ustalanie wysokości składek członkowskich oraz terminów ich płacenia;
i) ustalenie daty organizowanych przez Stowarzyszenie zawodów sportowych;
j) podjęcie uchwały w przedmiocie zatrudnienia pracowników potrzebnych do organizacji zawodów sportowych;
k) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku;

l) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji;
m) powoływanie i likwidacja oddziałów Stowarzyszenia;
n) podejmowanie uchwał w przypadkach określonych niniejszym Statutem oraz w innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji pozostałych organów.

§ 30
1. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, chyba że Statut stanowi inaczej.
2. Do ważności uchwał Walnego Zebrania Członków konieczna jest obecność co najmniej połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych na zgromadzeniu.
3. Drugi termin Walnego Zebrania Członków może być wyznaczony nie wcześniej niż godzinę po pierwszym terminie tego samego dnia.

§ 31
1. Na wniosek każdego ze zwyczajnych członków Stowarzyszenia można zarządzić głosowanie tajne.
2. Głosowanie tajne zarządza się również przy podejmowaniu uchwał w sprawach osobowych.

ROZDZIAŁ VIII ZARZĄD

§ 32
1. Zarząd kieruje pracą Stowarzyszenia i reprezentuje go na zewnątrz.
2. Zarząd odpowiada za swą działalność przed Walnym Zebraniem Członków.
3. Zarząd składa się z 5 do 7 członków, w tym Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza i Skarbnika.
4. Zarząd działa na podstawie uchwalonego przez niego regulaminu.

§ 33
Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 34
Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach posiedzeniu w taki sposób, że wybiera ze swojego składu: Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika.

§ 35
1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu lub upoważniony przez niego Członek Zarządu.
2. Posiedzenia Zarządu zwoływane są w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na 6 miesięcy.
3. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć z głosem doradczym: Członkowie Honorowi, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub delegowany przez niego Członek Komisji Rewizyjnej oraz zaproszeni goście.

§ 36
1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
2. W przypadku wystąpienia równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
3. Na wniosek jednego z członków Zarządu można zarządzić głosowanie tajne.
3. Głosowanie tajne zarządza się również przy podejmowaniu uchwał w sprawach osobowych.

§ 37 Do zadań i kompetencji Zarządu należy:
a) kierowanie pracami Stowarzyszenia;
b) określanie szczegółowych kierunków działanie;
c) zwoływanie zwyczajnego i nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków;
d) podejmowanie decyzji w sprawach dotyczących majątku Stowarzyszenia;
e) przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków, zapisów i dotacji;
f) ustalenie budżetu i preliminarzy;
g) nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego Stowarzyszenia;
h) prowadzenie dokumentacji członkowskich;
i) podejmowanie uchwał w przedmiocie przyjęcia lub wykreślenia członków zwyczajnych i wspierających Stowarzyszenia;
j) ustalenie wysokości opłaty wpisowej;
k) podejmowanie uchwał w przedmiocie stwierdzenia ustania członkostwa w Stowarzyszeniu;
l) podejmowanie uchwał w przedmiocie nadania członkostwa honorowego;
m) opracowywanie i składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków;
n) podejmowanie decyzji o zwalnianiu członków z obowiązku opłacania składek w uzasadnionych przypadkach;
o) organizacja i prowadzenie działalności gospodarczej.

§ 38
1. Zarząd może powoływać pełnomocników do określonych zadań.
2. Zarząd do prowadzenia spraw Stowarzyszenia może:
a) tworzyć biura;
b) zatrudniać pracowników;
c) angażować osoby na podstawie umów cywilnoprawnych, stosownie do charakteru zawieranej umowy.

§ 39
1. Do reprezentowania Stowarzyszenia uprawniony jest Prezes Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 2
2. W celu zaciągnięcia przez Stowarzyszenie zobowiązań majątkowych, których wartość przekracza 500.000,00 złotych wymagane jest złożenie oświadczenia woli przez dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu.

§ 40 Członkostwo w Zarządzie ustaje w przypadku:
a) śmierci członka Zarządu;
b) przyjęcia pisemnej rezygnacji przez Prezesa Zarządu;
c) odwołania dokonanego przez Walne Zebranie Członków;
d) utraty członkostwa w Stowarzyszeniu.

§ 41
1. Członek Zarządu może być zawieszony w czynnościach jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Stowarzyszenia.
2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach podejmuje Zarząd bezwzględną większością głosów przy udziale co najmniej połowy ogólnej liczby członków Zarządu.
3. Zawieszony członek Zarządu ma prawo odwołać się do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od podjęcia uchwały w przedmiocie zawieszenia. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IX KOMISJA REWIZYJNA

§ 42
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej niezależnym od Zarządu i niepodlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków, w tym: Przewodniczącego, jego Zastępcy oraz Sekretarza.
3. Komisja Rewizyjna konstytuuje się na pierwszym po wyborach posiedzeniu wybierając ze swojego składu Przewodniczącego, jego Zastępcę oraz Sekretarza.
4. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez nią regulaminu.

§ 43
1. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu Stowarzyszenia.

§ 44 Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
a) przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia;
b) wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności, określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia;
c) składanie Walnemu Zgromadzeniu Członków sprawozdań ze swojej działalności;
d) wnioskowanie o udzielenie przez Walne Zebranie Członków absolutorium Zarządowi;
e) występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków;
f) kontrolowanie przestrzegania Statutu oraz wykonywania uchwał Walnego Zebrania Członków.

§ 45
1. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą otrzymywać diet i zwrotu kosztów z tytułu pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej wyższych niż miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

§ 46
Członkostwo w Komisji Rewizyjnej ustaje w przypadku:
a) śmierci członka Komisji;
b) przyjęcia pisemnej rezygnacji przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej;
c) odwołania dokonanego przez Walne Zebranie Członków;
d) utraty członkostwa w Stowarzyszeniu.

§ 47
1. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Stowarzyszenia.
2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach członka Komisji Rewizyjnej podejmuje Komisja Rewizyjna bezwzględną większością głosów przy udziale co najmniej połowy ogólnej liczby członków Komisji Rewizyjnej.
3. Zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołać się do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od podjęcia uchwały w przedmiocie zawieszenia. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

ROZDZIAŁ X WYRÓŻNIENIA I KARY

§ 48
1. Za aktywny udział realizacji zadań Stowarzyszenie mogą być przyznawane wyróżnienia i nagrody.
2. Zasady i tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalony przez Zarząd.

§ 49
1. W przypadku naruszenia przez członka Stowarzyszenia postanowień Statutu lub uchwał władz Stowarzyszenia Zarząd może nakładać na członka następujące kary:
a) upomnienie;
b) nagana;
c) zawieszenie w prawach członka na okres do 12 miesięcy;
d) wykluczenie ze Stowarzyszenia.
2. Ukaranemu członkowi Stowarzyszenia przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od podjęcia przez Zarząd uchwały w przedmiocie ukarania. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

ROZDZIAŁ XI MAJĄTEK I DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA

§ 50
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Majątek Stowarzyszenia pochodzi z:
a) składek członkowskich;
b) dotacji i subwencji oraz grantów;
c) dochodów ze zbiórek, imprez publicznych oraz ofiarności publicznej;
d) zapisów i spadków;
e) dochodów z własnej działalności;
f) dochodów z majątku.

§ 51
Wszelkie środki majątkowe będące w posiadaniu Stowarzyszenia oraz pozyskiwane przez Stowarzyszenie, mogą być wykorzystywane na realizacje celów statutowych oraz koszty związane z bieżącą działalnością Stowarzyszenia, jak i utrzymaniem Stowarzyszenia .

§ 52
Składki członkowskie powinny być wpłacane przez członków Stowarzyszenia do końca pierwszego kwartału każdego roku.

§ 53
1. W uzasadnionych przypadkach członek zwyczajny Stowarzyszenia może zostać zwolniony z obowiązku opłacania składek.
2. Decyzję w przedmiocie zwolnienia członka zwyczajnego Stowarzyszenia z obowiązku opłacania składek podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.

§ 54
1. Majtkiem Stowarzyszenia gospodaruje Zarząd.
2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 55
1. Zabronione jest udzielanie pożyczek przez Stowarzyszenie lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do: a) członków Stowarzyszenia i jego organów;
b) pracowników Stowarzyszenia;
c) osób, z którymi członkowie Stowarzyszenia, członkowie organów Stowarzyszenia oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskich, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Zabronione jest przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz podmiotów wskazanym w ust. 1 na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3. Zabronione jest nabywanie przez Stowarzyszenie towarów i usług od podmiotów wskazanych w ust.1 na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych od rynkowych.

§ 56
1. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:
a) PKD 58.13.Z Wydawanie gazet;
b) PKD 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;
c) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza;
d) PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
e) PKD 85.5 Pozaszkolne formy edukacji;
f) PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
g) PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację;
h) PKD 91.03.Z Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych;
i) PKD 93.11.Z Działalność obiektów sportowych;
j) PKD 93.12.Z Działalność klubów sportowych;
k) PKD 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem;
l) PKD 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;
m) PKD 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej.

ROZDZIAŁ XII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 57
1. Zmiana statutu Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków.
2. Uchwały w przedmiocie zmiany statutu zapadają większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów oddanych przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.

§ 58
1. Stowarzyszenie może być rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków powziętej większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów oddanych przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.
2. Likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie Zarządu, chyba że Walne Zebrania Członków wyznaczy innych likwidatorów.
3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebrania Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.